เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติเทศบาลเมืองสระแก้ว

สระน้ำโบราณ 2 สระ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว  ซึ่งสันนิฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีประมาณปี พ.ศ.  2324  อันมีความสำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ครั้งยังทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพไปตีประเทศเขมร  ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ำทั้งแห่งนี้  จนได้รับการขนานนามว่า “สระแก้ว  สระขวัญ”  และได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา  โดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์

ในอดีต  สระแก้วมีฐานะเป็นตำบล ซึ่งทางราชการได้ตั้งเป็นด่านตรวจคนและสินค้า  เข้า-ออก  โดยมี่ข้าราชการตำแหน่งนายกกองทำหน้าที่เป็นนายด่าน  จนถึงปี  พ.ศ.  2452  ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ  ชื่อว่า  “กิ่งอำเภอสระแก้ว”  ขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอกบินทร์บุรี  ต่อมาเมื่อวันที่  23  กรกฏาคม  2501  ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอชื่อว่า  “อำเภอสระแก้ว”  ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี  และเมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2536  ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ  เล่มที่  110  ตอนที่  125  ลงวันที่  2  กันยายน  2536  โดยเป็นจังหวัดที่  74  ของประเทศไทย

ด้วยเหตุนี้  สุขาภิบาลสระแก้ว  จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองสระแก้ว  โดยขยายรากฐานแห่งงานพัฒนาสู่เทศบาลเมือง  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  พ.ศ.  2537  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  111  ตอนที่  54  ลงวันที่  7  ธันวาคม  2537  อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  7  มกราคม  2538  และจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันกาลเวลาได้เป็นตัวสั่งสมประสบการณ์  จนกลายเป็นความพร้อมของเทศบาลเมืองสระแก้วในการเดินหน้าพัฒนาบ้านเมืองอย่างสุดกำลังความสามารถ