เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

>>> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม <<<
>>> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง <<<
>>> มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต <<<
>>> มาตรการป้องกันการรับสินบน <<<
>>> มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกัลผลประโยชน์ส่วนรวม <<<