เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
บริการประชาชน

 

        หลักเกณฑ์การบริการประชาชน เทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้


>>>  การขอและการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

>>>  การขอและการต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

>>>  การขอและการต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

>>>  การขอและการต่อใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

>>>  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

>>>  ภาษีป้าย

>>>  ภาษีบำรุงท้องที่

>>>  การอุทรธรณ์การประเมินภาษี