เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
สถิติการร้องเรียน

>>> รายงานบัญชีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
>>> รายงานบัญชีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
>>> ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

>>> แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
>>>
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองสระแก้ว
>>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว
>>>
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เทศบาลเมืองสระแก้ว

--------------------------------------------------------------------------------------------

>>>  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  <<<
>>> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองสระแก้ว พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน  <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>  รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566  <<<

 >>>  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  <<<
>>>  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองสระแก้ว พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน  <<<

>>>  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองสระแก้ว พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  <<<