เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 

สินค้า Otop เทศบาลเมืองสระแก้ว

๑. กลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว (วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว) ชุมชนเมืองย่อยที่ ๓ (บ้านหนองนกเขา)

ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมสุคนธบำบัด "ส่งกลิ่นหอมความสุขฟุ้งไปทั้งชุมชน"

    ความเป็นมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูพักลักจำ คำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ในการผลิตเครื่องหอมสุคนธบำบัด นำมาซึ่งการรวมกลุ่มของประชาชนชาวบ้านหนองนกเขา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยจำนวนสมาชิกเริ่มต้นเพียง ๒๕ คนในปี พ.ศ.๒๕๔๕ จากนั้นเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

    ผ่านมาแล้ว ๑๑ ปี นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง สามารถการันตีคุณภาพด้วยรางวัลระดับประเทศมากมาย ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในปัจจุบันได้แก่ สบู่หอม ยาสระผม ไม้หอม สมุนไพรลูกประคบ น้ำมันระเหยต่างๆ เป็นต้น โดยเป้าหมายในอนาคตของกลุ่มฯ ต้องการพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเป็นจุดจำหน่ายของฝากของที่ระลึกของจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

 

 

 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวอ้อยทิพย์ จำจด (ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว)

ที่อยู่ : ๕๔๓ ถ.สุวรรณศร เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐-๓๗๔๒-๕๓๙๗,๐๘-๑๖๑๕-๒๐๙๕

Mail : aoytip_1991@hotmail.com

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒. ข้าวอินทรีย์ ชุมชนเมืองย่อยที่ ๔ (บ้านใหม่คลองปูน)

ข้าวเกษตรอินทรีย์

    ท้องถิ่นเราปลูกข้าว ทำนาเป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว ก็เลยรวมตัวกันผลิตเป็นข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือหอมมะลิขึ้น ทางเทศบาลฯก็สนับสนุนให้ข้อมูลความรู้ในส่วนของขั้นตอนการผลิต เพื่อหาข้อมูลวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ตลอดจนติดต่อให้นำข้าวไปวางขายตามงานต่างๆ ที่ทางจังหวัดจัดขึ้น บางทีก็ไปต่างจังหวัด ไปเมืองทองธานี ชุมชนของเราก็ได้ประโยชน์จากการได้บริโภคข้าวดี ข้าวปลอดภัย และขายข้าวได้ในราคาสูงกว่าท้องตลาดอีกด้วย

 


สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นายสังวร ปัญญา (ประธานชุมชนเมืองย่อยที่ ๔ บ้านใหม่คลองปูน)

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๔๓๓-๙๕๖๖

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓. กระเป๋าสานพลาสติก

กระเป๋าสานพลาสติก สานสีสัน สานรายได้ให้ชุมชน

"เรียงร้อยจักสานเส้นพลาสติกทีละเส้นสู่กระเป๋าและตะกร้า สีสันสดใสตามดีไซด์ของแต่ละคน"

    จากการรวมกลุ่มสตีชุมชนย่อยที่ ๒๐ สระแก้ว - สระขวัญ๒ ด้วยสมาชิกเริ่มแรก ๑๕ คน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังว่างเว้นจากงานเกษตรกรรม เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยกองสวัสดิการสังคม ได้สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอาชีพ จัดสรรวิทยากรให้ความรู้และฝึกฝนการทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก

    เพียงระยะเวลาไม่นาน สมาชิกในกลุ่มก็สามารถทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติกออกมาได้หลายรูปแบบ อาทิ ตระกร้าผ้า กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่ของ กล่องใส่กระดาษทิษชู่ เป็นต้น ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีปริมาณมากสั่งซื้อสูงขึ้น เนื่องจากคุณภาพและมีดีไซด์ที่สวยงาม เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับสมาชิกนำไปใช้จ่ายในครอบครัวต่อไป

 
 
 
   

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นายธวัชชัย บุญปลูก (ประธานชุมชนเมืองย่อยที่ ๒๐ สระแก้ว - สระขวัญ)

ที่อยู่ : ๒๑๔/๔๐ ต.สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๕๙-๓๙๑๑


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


๔. ขนมโก๋

ขนมโก๋

    จากโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน กิจกรรมการทำขนมโก๋ ของเทศบาลเมืองสระแก้วที่มาให้ความรู้กับคนในชุมชน ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเมืองย่อยที่ 6 (บ้านชาติเจริญ) ในการทำขนมโก๋เพื่อจำหน่าย และได้มีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพชุมชนเมืองย่อยบ้านชาติเจริญขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

 
 
 


สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นายสมศักดิ์ ฉายอรุณ (วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพชุมชนเมืองย่อยบ้านชาติเจริญ)

ที่อยู่ : ๑๒/๑ ถนนเทศบาล 18 ต.สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๖๔-๔๗๓๓