เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 16
น.ส.สุภรัชต์ อินทรเทพ
นายสุทธินันท์ วงชารี  น.ส.ชลาลัย สีหนุ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 12
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 28
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 17
นายอภิชัย พิทยานุรักษกุล  นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ นางฐิติพร สะภา
ผู้อำนวยการกองช่าง โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 22 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 29
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 26  นายชาติชาย สังฆฤทธิ์
 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 24

 


 

 

 


 

 :    ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565