เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 16
น.ส.สุภรัชต์ อินทรเทพ
นายสุทธินันท์ วงชารี  น.ส.ชลาลัย สีหนุ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 12
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 28
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 17
นายประกอบ เมทา  นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ นายกัมปนาท กฤษตฌาพนธ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 22
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 29
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 26นายวิบูลย์ เจนพานิช
 

ผู้อำนายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 24

 


 

 

 


 

 :    ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2567