เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
สมาชิกสภาเทศบาล


นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์
ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
นายสำราญ สมจันทรา
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
นางรัตนาพร นุชยงค์
นายไพบูลย์ เนินบก นายบุญเหลือ ก้องกังวาลย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
นายประดิฐชัย ทูคำมี นางสาวพิมพ์กมน กงแก้ว นายสนอง ทองเล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
นายชิษณุพงศ์ มโนสุดประสิทธิ์ นายบัณฑิตย์ อาศัยราษฎร์ นายธิติวัฒน์ จิรนิทัศน์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
นายวิโรจน์ พันธ์ชูเพ็ชร นางสงวน ภู่ผ่าน นายเดชา อาศัยราช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
นางสาวธนัญญา จึงตระกูล
นายธวัชชัย บุญปลูก
นายสมชาย แม่นปืน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
 
  นายสุทน สิงห์ครามเขต  
  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  
     
     
     
:    ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565