เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี


คำแถลงนโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

นายตระกูล  สุขกุล

แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

เมื่อวันอังคารที่  11  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2564  เวลา  10.00  น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ชั้น  3  สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

---------------------------------------------------

เรียน    ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ท่านรองประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และท่านสมาชิก    สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ทุกท่าน

                    ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่  28  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2564  ซึ่งกระผม นายตระกูล  สุขกุล ขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วทุกท่าน ด้วยความจริงใจ ที่ทุกท่านได้มอบความไว้วางใจให้กระผมมาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว อีกสมัย นั้น

                    กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเท ที่จะดำเนินการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีแบบแผน ตามครรลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งกรอบอำนาจหน้าที่ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจะนำเอาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งหลายที่มี มาบริหารงาน และขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพาเทศบาลเมืองสระแก้วไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ” ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยราชการ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นทั้งในเขตพื้นที่และพื้นที่อื่นๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยยึดนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว และความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้วเป็นหลักในการบริหารงาน

                    บัดนี้ กระผม และคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย การบริหารงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

1.      นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข และปลอดภัยจากอาชญากรรม จากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและเกิดจากมนุษย์ ประกอบด้วย

    1.1  ด้านการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี

        1.1.1    ปรับปรุงอาคาร สถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์หน่วยงานให้มีความเหมาะสมมีความสะดวก และมีความคล่องตัวในการให้บริการประชาชนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

        1.1.2    เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน สถานที่ราชการ ป้องกันอาชญากรรม พร้อมทั้งจะดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามชุมชนหนาแน่นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

        1.1.3    เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ เช่น จัดเตรียมบุคลากร รถยนต์ดับเพลิง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอและมีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

    1.2  ด้านการพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพัฒนาเทศบาล

        1.2.1    ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในการทำงานเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

        1.2.2    ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อความรวดเร็ว โปร่งใส เน้นผลสัมฤทธิ์ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ

        1.2.3    พัฒนาส่งเสริมระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความรักผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

        1.2.4    ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผนการคิดและการตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

        1.2.5    บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Governance)

        1.2.6    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของชุมชนทั้ง 21 ชุมชน

        1.2.7    มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ  เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจรัฐ

    1.3    ด้านการคลังและงบประมาณ

        1.3.1    ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็ว และครอบคลุม

        1.3.2    จัดระบบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยคำนึงถึงหลักความคุ้มค่าและมีวินัยทางการคลัง

        1.3.3    การสร้างระบบการจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

        1.3.4    มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชน
 
2.      นโยบายด้านการศึกษา

               เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามศักยภาพของสติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การดำเนินการและสนับสนุนของเทศบาล  ประกอบด้วย

    2.1  ด้านการจัดการศึกษา

        2.1.1     การส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สมบูรณ์มีความพร้อม เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ก่อนเข้าสู่ระดับปฐมวัย ซึ่งจัดในรูปแบบโรงเรียนของเทศบาล

        2.1.2     การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในเขตเทศบาลให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลตามศักยภาพของสติปัญญา โดยเทศบาลให้การสนับสนุน  

        2.1.3    การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบโรงเรียนได้ เช่น เด็กเร่ร่อน, กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง

        2.1.4    การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา โดยการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดสื่อการเรียนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

        2.1.5    เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเทศบาล

        2.1.6    ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน                       

3.      นโยบายด้านสาธารณสุข

               เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย

    3.1     ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

        3.1.1    จัดบริการพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้มีฐานะยากจน สามารถเข้าถึงแพทย์ได้อย่างสะดวก เพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์

        3.1.2    ขยายและพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล ให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        3.1.3    เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง จัดหาเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และจัดหาแพทย์มาตรวจ รักษาพยาบาลประชาชน และบริการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

        3.1.4    สร้างมาตรการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ทั้งคนและสัตว์ อย่างเร่งด่วน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

        3.1.5    การส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้กับประชาชน

    3.2    ด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค

        3.2.1    การป้องกันและควบคุมสารพิษในอาหารด้วยการตรวจสารพิษ

        3.2.2    การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สัตว์เป็นตัวนำพาหะ

    3.3     ด้านสิ่งแวดล้อม

        3.3.1    เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลในเขตเทศบาล เช่น การทำความสะอาดถนน การกำจัดขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดตลาดสด ส่งเสริมให้ร้านค้า ร้านอาหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาด

        3.3.2    การสร้างระบบ และดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น การกำจัดฝุ่น ละออง กลิ่น เสียง รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสมดุล เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลให้มากยิ่งขึ้น

        3.3.3    ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน ออกกำลังกาย ที่มีความสวยงาม ปลอดภัย และสะดวกสบาย

        3.3.4    การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

        3.3.5    สนับสนุนการนำเทคโนโลยีอย่างง่าย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการป้องกัน และจัดการมลพิษต่างๆ
 
4.      นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    4.1     ด้านสาธารณูปโภคและการจราจร

        4.1.1     วางระบบผังเมือง เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีทิศทางและเหมาะสม

        4.1.2     พัฒนาขยายเขตประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล

        4.1.3    สร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปการอื่นๆ ให้เพียงพอและมีความสมบูรณ์ ทั้งไฟฟ้า ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ และถนน ตรอก ซอย ศาลาที่พักผู้โดยสาร รวมถึงแนวทางการบำรุงรักษาด้วย

        4.1.4     พัฒนาระบบจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และรองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต

        4.1.5    การจัดการ การดำเนินงานกิจการขนส่ง ซึ่งเป็นกิจการถ่ายโอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

    4.2     ด้านการบริหารจัดการน้ำ

        4.2.1    วางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ

        4.2.2    ปรับปรุง แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค และการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง

        4.2.3    สร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน

           5.    นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน

    5.1    ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

        5.1.1    สร้างงานเพื่อสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน โดยการส่งเสริมอาชีพสนับสนุนทุน เพื่อการประกอบอาชีพ และแก้ไขปัญหาความยากจน

        5.1.2    ส่งเสริมให้ดำเนินการร้านค้า OTOP เพื่อจำหน่ายสินค้า ราคาต้นทุนให้กับชุมชน เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

        5.1.3    สร้างชุมชนต้นแบบเป็นตัวอย่างในการพัฒนาชุมชน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

    5.2    ด้านการสังคมสงเคราะห์

        5.2.1    ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการส่งเสริมเบี้ยยังชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กรอบงบประมาณของเทศบาลเมืองสระแก้ว

        5.2.2    จัดตั้งดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นทุนสงเคราะห์ให้กับชุมชน

6.    นโยบายด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

    6.1    ด้านการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วม

        6.1.1    ดำเนินกิจการของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการสนับสนุนของเทศบาล และพัฒนาให้เป็นชุมชนที่พึงประสงค์

        6.1.2    สร้างความร่วมมือสามัคคีในหมู่ประชาชน และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

        6.1.3    ดำเนินการด้านรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย โดยการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำรวจเทศกิจ (City Police)

        6.1.4    การสร้างความปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วนสังคม

    6.2     ด้านอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

        6.2.1    ส่งเสริมฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการกีฬาและนันทนาการ

        6.2.2    สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

        6.2.3    ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในเขตเทศบาล

        6.2.4    ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา งานประเพณี และวัฒนธรรม ของท้องถิ่น เช่น งานลอยกระทง วันสงกรานต์  วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ

                    ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ท่านรองประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่เคารพทุกท่าน การบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ไปจนครบวาระการดำรงตำแหน่งของกระผมนั้น กระผมจะยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” เป็นแนวทางในการบริหาร และการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองสระแก้วทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้วทุกท่าน กระผมและทีมงานคณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และการสนับสนุนจากท่านในการที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อขับเคลื่อนเทศบาลเมืองสระแก้วไปสู่ความเป็นท้องถิ่นที่มีความตื่นตัวเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้คนมีความสุข อันจะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดีของประชาชนชาวเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้วต่อไปขอบคุณครับ

 

ตระกูล  สุขกุล

 นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว