เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ ประจำปี 2560


(23 มิ.ย.60) กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ มีจำนวน 4 หลักสูตร ดังตารางที่แนบท้ายดังนี้