เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกเคลื่อนที่โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ชุมชนเมืองย่อยที่ 18 และชุมชนเมืองย่อยที่ 19


(3 พ.ค. 60) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายใต้การนำของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 โดยวันนี้ออกเคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 18 (บ้านสวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9)และศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 19 (บ้านเอื้ออาทร)
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20