เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการออกบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่


(21 เม.ย.60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายอภิชา ปังอักษร เลขานุการฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการออกบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 โดยวันนี้ออกเคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 (บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย)และศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 4 (บ้านใหม่คลองปูน)