เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เร่งรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินงานตามนโยบายนายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ที่เน้นให้ประชาชนในเขตเมืองมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปลอดจากโรคติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคไข้เลือดออก ซึ่งในช่วงฤดูฝนมักพบประชาชนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกกันเป็นจำนวนมาก อันมีสาเหตุมาจากยุงลายที่ค่อนข้างชุกชุมและขาดการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว กองสาธารณสุขฯ จึงดำเนินการตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลิอดออก โดยจัดเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสระแก้วและอสม.ชุมชนร่วมออกเดินสำรวจภาวะลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือน พร้อมทั้งแจกทรายอะเบทเพื่อใช้ในการป้องก้นลูกน้ำยุงลาย พร้อมกันนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัยอีกทางหนึ่งด้วย นายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว กล่าวว่า หากมีการรณรงค์และป้องกันลูกน้ำยุงลายอย่างจริงจัง ก็จะทำให้โรคไข้เลือดที่กำลังระบาดในขณะนี้ลดลงได้
 
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04