เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


โครงการรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีการบริหารงานโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ฯ


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน จากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ได้จัด “โครงการรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีการบริหารงานโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน” 

นายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 สถาบันพระปกเกล้าได้มอบหมายให้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรองศาตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม เป็นหัวหน้าคณะผู้ประเมินโครงการฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2553 

เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ส่งประกวด“โครงการรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีการบริหารงานโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน” ประจำปี 2553 ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยจังหวัดสระแก้ว นั้น เทศบาลเมืองสระแก้วแห่งเดียว ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบเพื่อตรวจประเมิน ในประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย เอกชน และประชาสังคม โดยนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นายณัฐวุฒิ ดวงรัตน์ เลขานุการนายกทศมนตรีเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เจ้าหน้าที่ ได้นำคณะผู้ประเมิน ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้ 

1) กลุ่มข้าวอินทรีย์ ชุมชนเมืองย่อยที่ 4 (บ้านใหม่คลองปูน) 

2) กลุ่มรักษ์ศาลหลักเมือง ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 (หนองนกฝั่งซ้าย) 

3) กลุ่ม OTOP ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 (หนองนกฝั่งซ้าย) 

4) กลุ่มป่าชุมชน ชุมชนเมืองย่อยที่ 17 (บ้านคลองนางชิง) 

5) กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 (บ้านคลองจาน) 

6) กลุ่มบ้านกสิกรรมธรรมชาติ (บ้านดิน) ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 (หนองนกฝั่งซ้าย) 

7) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว 

8) วัดสระแก้ว 

นายหฤษฎ์ (นายกฯ) กล่าวต่อว่า ในประเภทที่ 3 นี้ เน้นการส่งเสริมให้เทศบาลเมืองสระแก้วในฐานะเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่น ให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ ได้แก่ ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคสื่อและประชาคม ภาคประชาชน และภาคเอกชน จึงได้ขึ้นชื่อว่า “เบญจภาคี จังหวัดสระแก้ว” ในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกันได้นั้น ได้ขึ้นอยู่กับการกำหนดตัวชี้วัดในการตรวจประเมิน เช่น นโยบายในการบริหารงาน การทำงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว แผนงาน โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการเสริมสร้างเครือข่าย บทบาทของเทศบาลเมืองสระแก้วในการริเริ่มเครือข่าย ด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านการจัดทำผลการดำเนินงานริเริ่มเครือข่าย ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลเมืองสระแก้วได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในทุกชุมชนเมืองย่อยที่ 1 - 18 เป็นอย่างดี สำหรับผลการประกวดโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ท่านสามารถติดตามผลการประกวดได้ที่ www.sakaeocity.go.th