เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว


เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ห้องประชุทสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/และโครงการของเทศบาลเมืองสระแก้ว และหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป