เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


วานนี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดงานปฐมนิเทศน์พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว


วานนี้ เวลา 13.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ร์ช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศน์พนักงานเทศบาล พนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และครูในสังกัด ได้พบปะพูดคุย เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
ในการนี้ นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นายหฤษฎ์ สุขกุล ได้ขึ้นบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดีภายใต้เบื้องพระยุคลบาทองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อร่วมกันพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วให้ก้าวไปอย่างมั่นคงพร้อม ๆ กัน และรวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการรักในอาชีพราชการด้วย นอกจากนี้นายกเทศมนตรีฯ ได้ฝากให้พี่น้องข้าราชการทุกคน มีความรัก ความสามัคคี ภักดีต่อสถาบัน เป็นหลักอีกด้วย