เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554


เทศบาลเมืองสระแก้ว นำโดย นายหฤษฎ์ สุขกุล ได้กำหนดดำเนินโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม นี้ โดยมีกำหนดการ คือ 
08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้อำนวยนการกอง พนักงานเทศบาล พร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
08.30 น. เดินทางมอบของขวัญให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 
09.00 น. เดินทางมอบของขวัญให้เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ 
09.30 น. เดินทางมอบของขวัญให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว 
10.00 น. เดินทางมอบของขวัญให้โรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์ 
10.30 น. เดินทางมอบของขวัญให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว 
ศ. 3 บ้านหนองกะพ้อ 
11.00 น. เดินทางมองของขวัญให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง 
สระแก้ว ศ. 2 บ้านลัดกะสัง 
11.30 น. เดินทางมอบของขวัญให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง 
วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง และได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง เพื่อให้ผู้ปกครองและประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กอันเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก เยาวชนขึ้นในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว