เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เดินหน้าออกบริการประชาชนเคลื่อนที่


นายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เผยว่า จากการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานราชการของเทศบาลเมืองสระแก้ว มีมติตรงกันว่าควรร่วมกันจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้นที่ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้มาใช้บริการด้านการสุขภาพเบื้องต้นจากกองสาธารณสุขฯ รับบริการตัดผมฟรี อีกทั้งยั้งให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียนฯ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร บริการแบบบ้านฟรีจากกองช่าง ให้ความเข้าใจในการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผุ้พิการและผุ้ป่วยเอดส์ ซึ่งประชาชนสนใจและเข้ารับบริการจำนวนมาก 

นายกฯ เมืองสระแก้ว ยังกล่าวเสริมว่า เทศบาลเมืองสระแก้วได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และเน้นการให้บริการอย่างท่วถึงและเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง จึงดำเนินโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ ความใกล้ชิดระหว่างเทศบาลฯกับประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็น การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกันของประชาชนและเทศบาล สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่วนตัวนายกฯเมืองสระแก้วเองให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นอย่างมาก เพื่อหวังว่าพี่อน้องประชาชนในเขตเมืองจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ประจำปี 2554 ได้เร่มดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ชุมชนเมืองย่อยที่ 11 สระแก้ว - สระขวัญ วันที่ 12 ก.ค. ชุมชนเมืองย่อยที่ 14 บ้านลัดกะสัง และจะเร่งดำเนินการออกให้บริการจนครบทั้ง 20 ชุมชนในเขตเมืองสระแก้ว โอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องในชุมชนเข้าร่วมรับบริการได้ ตามประกาศของเทศบาลเมืองสระแก้วที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป