เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


(3 ก.ค.58) ด้วยโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรัญณรัตน์ ธีรศิลป์ธนาชาติ และคณะ เป็นนักวิจัยโครงการและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจากบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26