เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาพร้อมทั้งร่วมพิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานฯ


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี และนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี ร่วมในการประชุมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายของเทศบาลเมืองสระแก้ว และผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 2 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังการประชุมเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาพร้อมทั้งร่วมพิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานฯ