เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนเพื่อส่งเสริมจัดทำแผนชุมชน รุ่นที่ 1


เทศบาลเมืองสระแก้วจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนเพื่อส่งเสริมจัดทำแผนชุมชน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2558 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งในด้านการจัดทำแผนชุมชน เรียนรู้กระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และแนวทางมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน