เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว สัญจรไปชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน


วานนี้ เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดบริการประชาชนเคลื่อนที่ ณ บริเวณศาลากลางบ้าน ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน จุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความความคิดเห็น รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องในชุมชน สร้างความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้บริการในด้านต่าง ๆ อาทิ แบบแปลนบ้าน การตรวจสุขภาพเบื้องตนฟรี บริการตัดผมและสาธิตการดับไฟจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความรู้เรื่องผู้สูงอายุ การออกร้านจากกลุ่มเกษตรในชุมชน และจัดนิทรรศการด้านการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว 
การนี้ นายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้พูดคุย ซักถามปัญหาและรับฟังเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องในชุมชนด้วนตนเอง สร้างความประทับใจให้ชาวชุมชนบ้านคลองจานเป็นอย่างยิ่ง