เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 1/2558


(12 ม.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว (ชั้น3) และในโอกาสนี้ได้ติดตั้งเครื่องหมายตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งบนอินทรธนูให้กับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ 1. นายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต ให้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล8) 2. นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2 (บ้านลัดกะสัง) วิทยฐานะชำนาญการ 3. นางสาวสุภรัชต์ อินทรเทพ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป8) 4. นางธัญพร บุพชาติ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา6) 5. นายประกอบ เมทา ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง6) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26