เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรม "รณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานทำความดีเพื่อพ่อ สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน"


วันนี้ (4 ธ.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม "รณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานทำความดีเพื่อพ่อ สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน" โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในการดำเนินงานโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบ้านเนินรัตนะ 1,2 เมืองสระแก้ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังสมาชิกโครงการชุมชนจักรยานทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนม์พรรษา 87 พรรษา ในปี2557 ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีกิจกรรม ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดสระแก้ว พระอารามหลวง