เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


โรงเรียนเทศบาล 1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เปิดงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยบธรรม ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์ กิิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีพระครูสถิตสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศาลาลำดวน ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นผู้มีความรู้ ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ระหว่างวันที 2-4 ธันวาคม 2557 ณ สำนักปฏิบัติธรรมศาลาลำดวน จังหวัดสระแก้ว
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20