เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้วดำเนินการตามนโยบายรัฐฯ


วันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองสระแก้ว นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 154/2554 ข้อ 4.6 กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและผู้ที่บกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่เข้าไปมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด เทศบาลเมืองสระแก้วจึงดำเนินการ Re-x-ray เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานว่ามีส่วนเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ อย่างไร โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ปรากฏไม่พบผู้มีสารเสพติดแต่อย่างใด 
ในการตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วทุกคนทำให้เทศบาลเมืองสระแก้วเป็นเทศบาลปลอดยาเสพติด และจักได้รายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระแก้วได้ทราบต่อไป