เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ


วันนี้ เวลา 06.00 น. เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับ เทศบาลตำบลศาลาลำดวน เทศบาลตำบลท่าเกษม เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอเมือง อำเภอคลองหาด เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดประชุมสภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาคราชการเอง และภาคเอกชน โดยได้รับเกียรติจากนายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมงานมากมาย 
การจัดประชุมสภากาแฟในครั้งต่อไป การประปา การไฟฟ้าและองค์การโทรศัพท์ฯ รับเป็นเจ้าภาพ โดยจะจัดขึ้นที่การประปาอำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว