เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ รพร.สระแก้ว รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก


วันนี้ เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล่้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รพร.สระแก้ว อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว พลังชุมชนร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการหยอดทรายอะเบท คว่ำภาชนะขังน้ำ ทำความสะอาดชุมชนเพื่อลดปริมาณยุงลายอันเป็นบ่อเกิดของโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในขณะนี้ พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 20 สระแก้ว-สระขวัญ 2 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชน และพี่น้องชุมชนเมืองย่อยที่ 20 
หากเราใส่ใจบริเวณชุมชนให้มีความสะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม ไม่มีน้ำขังหรือเปลี่ยนน้ำในภาชนะขังน้ำบ่อย ๆ ก็จะสามารถช่วยลดปริมาณยุงลาย อันเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกได้ สร้างความปลอดภัยให้กับบุตรหลานของพวกเราอย่างถาวร