เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดการประชุมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสระแก้ว


วันนี้เวลา 09.30น. เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดการประชุมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสระแก้วและการจัดทำแผนพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ชั้น 3 
โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ นายกอบชัย เคลือบคลาย ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้วเข้าประชุมแทน พร้อมตัวแทนจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สระแก้ว ผอ.โรงเรียนในเขต อ.เมืองสระแก้ว ผอ.ศูนย์ ผอ.กองวิชาการ ผอ.กองการศึกษา ผอ.สวัสดิการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสระแก้วขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างองค์กรกลางของเด็กและเยาวชน โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประสานกลุ่มต่างๆภายในตำบล อำเภอ รวบรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาสังคมและเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆร่วมกันอย่างยั่งยืน 
มติที่ประชุม กำหนดให้มีการคัดเลือกโดยขอความร่วมมือประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชน ดำเนินการคัดเลือกสรรหาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถตามคุณสมบัติที่กำหนด ชุมชนละ 2 คน (ชาย 1 หญิง 1) เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสระแก้ว ต่อไป