เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลาย


(4 มิ.ย. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลาย เนื่องจากพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ณ ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

2024-07-23
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09