เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


นายกฯเขียด ประชุมประจำเดือน อสม.ตำบลสระแก้ว


(วันนี้  13 มี.ค. 57)  นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว   พร้อมนายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ร่วมประชุมประจำเดือน  อสม.ตำบลสระแก้ว  ประจำเดือนมีนาคม  2557  โดยแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ  ในแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน  แห่งละ  10,000  บาท  ปรับเป็น  15,000  บาท  แจ้งเรื่องกำหนดจัดงาน  วัน  อสม. แห่งชาติ  ประจำปี  2557  กำหนดการออกบริการ  มหกรรมตรวจสุขภาพ  ประจำปี  2557  ในกลุ่มผู้สูงอายุ  และประชากรกลุ่มเสี่ยงในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  และแจ้งเรื่องแผนการรณรงค์เฝ้าระวังสำรวจลูกน้ำยุงลาย  ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  และตารางกิจกรรมโครงการออกบริการมหกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ  ประจำปี  2557  ตามเอกสารที่แนบมาด้วย
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20