เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557


(วันนี้  3 มี.ค.57)  นายกอบชัย   เคลือบคลาย  ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นประธานในการจัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว   โดยนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมประชุม  โดยมีระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557  ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแจงโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับปรุงบ่อพักและท่อระบายน้ำ ซอยโตโยต้า สระแก้ว  ระเบียบวาระที่ 5 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ในทุกระเบียบวาระที่ได้เสนอครั้งนี้  ในที่ประชุมลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์