เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 / 2566


(27 มี.ค.66) นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ในการประชุมครั้งนี้ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 1.1 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 1.2 เรื่อง รประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้วlสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นแล้วเสร็จ ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 5.1 ญัญติ เรื่อง ขอเสนอญัญัติ (สำนักปลัดเทศบาล) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 5.2 ญัตติ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ (กองสวัสดิการสังคม) ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น #มติในที่ประชุมเป็นเอกฉันฑ์ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสระแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว





2024-06-14
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04