เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุม อสม.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557


(วันนี้ 13 ก.พ.57) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธื์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือน อสม. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้จัดกิจกรรมดังนี้ 1.ประชุมในหัวข้อเรื่องการดำเนินงาน 2.ได้มีมิติในที่ประชุม 3.แจ้งเรื่องสถานะการเงินและได้มีดารมอบเงินเพื่อนช่วยเพื่อน อสม ที่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 4.คณะวิทยากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วได้ให้ความรู้เกี่ยวเกลือไอโอดีน และเรื่องต่างๆ