เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2


(9 พ.ค.65) นางรัตนาพร นุชยงค์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นประธาน ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565ในการประชุมครั้งนี้ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 ขอแนะนำพนักงานเทศบาล ดังนี้

1. นายสุทธินันท์ วงชารี โอนจากเทศบาลตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565

2. นางสาวนิภาพร ญาติสังกัด โอนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มาดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมขน ระดับชำนาญการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565

3. นางสาวลฎาภา เนื่องทะบาล โอนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับชำนาญการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565

4. นางสาวรัตนาวลัย เพ็ชรขจรศรี ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีlระดับปฏิบัติงาน สังกัดกองการศึกษาlเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 5.1 เรื่อง ขอเสนอญัญญติ (กองการศึกษา) มติในที่ประชุมเป็นเอกฉันฑ์ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสระแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09