เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมรับรองสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2


(18 พ.ค.65) นางรัตนาพร นุชยงค์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นประธาน ได้จัดการประชุมรับรองสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในการประชุมครั้งนี้ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 1.1 ขอแนะนำพนักงานเทศบาล ดังนี้ 1. นายสุทธินันท์ วงชารี โอนจากเทศบาลตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 2. นางสาวนิภาพร ญาติสังกัด โอนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มาดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมขน ระดับชำนาญการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 3. นางสาวลฎาภา เนื่องทะบาล โอนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับชำนาญการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 4. นางสาวรัตนาวลัย เพ็ชรขจรศรี ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีlระดับปฏิบัติงาน สังกัดกองการศึกษาlเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 5.1 เรื่อง ขอเสนอญัญญติ (กองการศึกษา) มติในที่ประชุมเป็นเอกฉันฑ์ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสระแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28