เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะกรรมการด้านสาธารณูปโภคงานกาชาด 65


(๑๑ ม.ค.๖๕) นายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ประธานในที่ประชุม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรการฝ่ายดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค งานสืบสานวัฒนธรรมเบื่องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๕ ดดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรี พร้อมสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาล นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางมาลัย ถนัดค้า ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมในการประชุมฯ ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28