เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร้่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖


(วันนี้ ๒๒ ส.ค.๕๖) นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดพิธีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน  ประจำปี ๒๕๕๖  โดยมีกิจกรรมสันทนาการโดยวิทยากรจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณดารา  รวดเร็ว  เป็นวิทยากร  ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม