เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมโครงการที่ชุมชนเสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง


นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดประชุมโครงการที่ชุมชนเสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง โดยปรึกษาหารือแนวทางในการพิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุน  พร้อมโครงการที่ชุมชนเสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเมืองสระแก้ว