เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดอบรมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖


นายสุรพงษ์   เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว จัดอบรมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖  เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดตั้งและพัฒนาการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้  วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว