เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว


(วันนี้ ๑๑ ก.ค.๕๖) นายสมโภชน์   ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ประธานในพิธีเปิดประชุม อสม.ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๖  เพื่อแจ้งให้ทราบงานในหน่้าที่ของ  อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว  พร้อมมอบเกียรติบัตรเป็นผู้สำเร็จในการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
จำนวน  ๑๕  คน