เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎ์ธานี ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี๒๕๕๖


วันนี้ ( ๒๕ มิ.ย.๕๖) นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎ์ธานี  ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  ประจำปี๒๕๕๖  เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้ฝึกทักษะการดูแลตนเอง  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    จำนวน  ๕๐ คน