เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎ์ธานี ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี๒๕๕๖


วันนี้ ( ๒๕ มิ.ย.๕๖) นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎ์ธานี  ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  ประจำปี๒๕๕๖  เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้ฝึกทักษะการดูแลตนเอง  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    จำนวน  ๕๐ คน
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28