เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ให้กับชุมชน


นายสุรพงษ์   เทียมเพ็ชร์   รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้มอบเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้แก่ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน ๔๐ ชุด เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่จะเดินทางไปอบรมในระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖  ณ  ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี   ในการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาด้านภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย
และอุบัติภัย ตลอดจนการก่อวินาศกรรม เป็นต้น ล้วนแต่สร้างความสูญเสียทั้งร่างกาย ชีวิต และทรัพย์ของ