เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมรับรองสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ปี 63


(12 พ.ค.63) นายสมาน นึกถึง ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้วประธานสภาเทศบาลฯ ได้จัดการประชุมรับรองสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
เนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มีญัตตินำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง, กองช่าง ,กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม) เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว มติในที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสระแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและการสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04