เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมสรุปเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์ไวรัสโควิด-19


(12 พ.ค.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานในที่ประชุม พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนผู้ประกอบการค้าตลาดสด เข้าร่วมในการประชุมสรุปการตรวจตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องอินทนิล ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว