เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดบุร


นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ในระหว่างวันที่  ๒๒-๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดมุกดาหาร  และจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านองค์ความรู้และหาประสบการณ์    ให้กับ อสม. สามารถนำมาพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28