เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี สงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๖


วันนี้ (๑๑ เม.ย.๕๖)  นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ได้นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชน ในส่วนเทศบาลเมืองสระแก้วนายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลฯ  ร่วมพิธีสืบสานประเพณี สงกรานต์  วันผู้สูงอายุและครอบครัว  จังหวัดสระแก้ว  ประจำปี ๒๕๕๖   โดยมีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว  ประธานพร้อมผู้มีเกียรติถวายอาหารปิ่นโตและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  จากนั้นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่ครอบครัวร่มเย็น  และนายชูศักดิ์  ตรีสาร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  มอบของที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ  จำนวน  ๓๐๐  คน  จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ได้สรงน้ำพระพุทธรูป  สรงน้ำศาลหลังเมืองจำลอง  สรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  และรดน้ำขอพรผู้แทนผู้สูงอายุจากทุกอำเภอ
สำหรับเทศบาลเมืองสระแก้ว    ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง)  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของชาติให้คงอยู่ตลอดไป และเพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายการพัฒนาเทศบาล เมืองสระแก้ว ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงวันสำคัญทางศาสนาทุกศาสนา ทุกเชื้อชาติ และส่งเสริมสนับสนุนความเป็นพหุวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่งการเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทรและสันติสุขอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน  สืบต่อไป
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28