เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556


 วันนี้ (10 เม.ย. 56) นายกอบชัย  เคลือบคลาย  ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นประธานในการจัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 2556  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว   โดยมีนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมประชุม  โดยมีระเบียบวาระที่ 1 - 4  ซึ่งเป็นการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว   เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ต่อไป