เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดโครงการอบรมกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖


วันนี้ (๔ เม.ย.๕๖)  นายสุรพงษ์   เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี  ภายใต้การบริหารงานของนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ได้จัดโครงการอบรมกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ในวันที่ ๔-๕ เมษายน  ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ชั้น ๓  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องหลักการสร้างเสริมสุขภาพ  สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้  และเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  อสม. และตัวแทนประชาชนในชุมชน  จำนวน  ๒๐  ชุมชน  จำนวนทั้งสิ้น  ๑๒๐  คน
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28