เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว


วันนี้ (๒๗ มี.ค.๕๖) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  นายนิวัฒน์  วงษ์พานิช  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว  เรื่องพิจารณาการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมประภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ชั้น ๓  โดยในระเบียบวาระที่ ๑  แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ในระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  และระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดโดยมีเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา