เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน ปี ๒๕๕๖


เทศบาลเมืองสระแก้ว  จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน  และที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน  ปี ๒๕๕๖    ระหว่างวันที่  ๑๙ - ๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๖ โดยกำหนดฝึกอบรมให้ความรู้ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง)  และไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดพิษณุโลก  และจังหวัดสระบุรี  ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๖  ภายใต้การดูแลของนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  นายหฤษฎ์  สุขกุล   นายนิวัฒน์  วงษ์พาินิช  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  เลขานุการฯ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่  คณะกรรมการชุมชนที่ปรึกษาชุมชน  เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่ปรึกษาชุมชน  และเจ้าหน้าที่  จำนวน  ๓๕๐  คน
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28